Nhiều người nhầm lẫn men tiêu hóa với men vi sinh do chúng đều hỗ trợ cho hoạt động của hệ tiêu hóa. Song về bản chất, chúng hoàn toàn khác nhau.