Từ Góc nhìn mới và phương pháp hiệu quả theo Nam Y Về Thalassemia(tan máu bẩm sinh), Ông Tôn Thất Dũng đã giúp nhiều trăm người không phải truyền máu, sống vui khỏe, có ích