Tim là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, có trách nhiệm bơm máu cung cấp cho tất cả các bộ phận khác của cơ thể giúp chúng hoạt động lành mạnh.